Novinky

Deň matiek 12.5.2019

Druhú májovú nedeľu si s vďačnosťou a láskou pravidelne pripomíname Deň matiek. Deti a mládež si pripravila program pre mamičky, kde vyjadrovali, za čo sú vďační svojim matkám.

 

Úvod ku modlitbám: brat Daniel Erlich – Efežanom 2,4-10

Kázeň: brat kazateľ Michal Šinko – Efežanom 6,10-15

Témou na zamyslenie bol duchovný boj a naša pripravenosť v ňom obstáť. V duchovnom boji musíme mať duchovnú výzbroj. Bližšie sme sa venovali „opasku pravdy“, „pancieru spravodlivosti“ a „obuvi pohotovosti evanjelia pokoja“.

 

Návšteva brata kazateľa Pavle Cekova   5.5.2019

    Prvú májovú nedeľu sme si pripomínali misiu. Slovom nám poslúžil brat kazateľ Pavle Cekov. Pripomenul nám príbeh z Marka 5,21-43 – príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry. Poukázal na dôležitosť prímluvnej modlitby. Príbeh vzkriesenia Jairovej dcéry nie je len príbehom o zázraku, ktorý učinil Ježiš, ale tento príbeh nás predovšetkým vyučuje o modlitbe. Človek v kríze hľadá Boha, láska má veľkú moc, modlitba má veľkú moc. Vzťah Jaira a jeho dcéry je obrazom vzťahu medzi Bohom a človekom. Hriech rozbil tento vzťah a človek vo vlastnej sile nie je schopný tento vzťah napraviť. Duchovná smrť navždy oddelí hriešneho človeka od Boha. Ježišova dobrota a milosť nemajú hraníc, ak hriešnik prosí o odpustenie, On sa rýchlo zmiluje. Ježiš kráčal s Jairom a chce ísť aj s nami v našich krízach. Ježiš v čase krízy posilňuje našu vieru – do príbehu vstupuje žena, 12 rokov trpiaca krvotokom. Ježiš chce posilňovať aj našu vieru. Ježišov príkaz má autoritu, vzkriesil dievčatko. Život má väčšiu moc ako smrť, svetlo má väčšiu moc ako tma. Raz budeme aj my vzkriesení. Ježiš má moc zmeniť náš život, odpustiť hriechy a dať pokoj, naplniť náš život.

Veľký piatok 19.4.2019

Kázeň – brat kazateľ Tomáš Kohút - Lukáš 23,32-46 –Ježiš Záchranca

 1. Predpovedaný

 2. Nepoznaný

 3. Záchranca hriešnikov

 4. Tvoj záchranca

 

 

Veľkonočná nedeľa 21.4.2019

Kázeň – brat kazateľ Tomáš Kohút – Marek 16,1-20

 1. Nebojte sa – strach z toho, že nevedeli čo bude ďalej. V Ježišovi videli ľudia zmysel svojho bytia a to skončilo. Mali strach z neistoty, z budúcnosti. Stretnutie ľudskej nedokonalosti s Božou slávou vyvoláva strach.

 2. Zvestujte zmŕtvychvstalého Krista


Na veľkonočný pondelok sme mali príležitosť byť opäť spolu v Panických Dravciach, kde sme strávili čas pri rozhovoroch, jedle a hrách. Počasie nám vyšlo a tak sme mohli zažiť krásny čas pri budovaní spoločenstva.
 

Kvetná nedeľa – 14.4.2019

V Kvetnú nedeľu sme mali vzácnu príležitosť - prinášanie Elišky Elizabeth Štefekovej jej rodičmi Katkou a Maťkom. Keď prinášame svoje deti, túžime po tom, aby boli v živote požehnané. Dokonalé požehnanie má pôvod v Bohu – Jakub 1,17. Ako rodičia by sme chceli pre dieťa vyprosiť zdravie, šťastie, bohatstvo, vieru v Boha. Pre dieťa sú požehnaním jeho rodičia, ktorí žijú pod autoritou Boha. Ježiš požehnáva naše deti cez rodičov. Je dôležité, ako odzrkadľujeme Jeho charakter, prinášať Krista do života detí každý deň. To najdôležitejšie pre dieťa k rozhodnutiu ku Kristovi je viera jeho rodičov.

Kázeň: brat kazateľ Michal Šinko – Lukáš 19,41-44

 • Ústrednou témou kázne bol vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Všetko, čo sa dialo pri vstupe Ježiša do Jeruzalema má korene v Starom zákone, bolo to predpovedané.

 • V tej celej eufórii a sláve, bolo jedno miesto, kde Ježiš zaplakal – Ježiš plače, pretože prežíva bolesť nad Jeruzalemom, nad jeho odmietaním Boha (Lukáš 13,34-35)

 • Keď Ježiš plače nad Jeruzalemom, plače nie nad mestom, ale nad chrámom – chrám zostáva pustý až dovtedy, kým do neho nepríde Ježiš

 • Ježiš plače nad utrpením, ktoré príde

 • My sme chrámom, ak máme vo svojom živote hriech, máme problém, vedie to k odmietnutiu Krista

 • Ježiš plače nad našou zaslepenosťou, nad každým človekom, ktorý ho odmieta

 • Neplače Ježiš dnes aj nado mnou? Nie je moje nasledovanie Krista obmedzené?

 • Ježiš nezomrel na kríži preto, aby sme my žili polovičné životy, ale aby sme žili v plnosti

 • Ježiš plače aj nad ľuďmi, ktorí ho ešte nepoznajú. Poznáme takých ľudí?