Novinky

14.7.2019 nás navštívil brat Dustin Combs - Matúš 20,20-23

Ak veríš v Ježiša Krista, bol si kúpený vysokou cenou, patríš Jemu, si Jeho telom, bol si stvorený pre dobré skutky. 
Kráčajme spolu v dobrých skutkoch. Nech to, že môžeme Jemu slúžiť je pre nás najväčšou radosťou.
 

S blížiacim sa koncom školského roka sme pripravili na sobotu 22.6.2019 pre naše deti výlet do Banskej Štiavnice. Autobusom sme sa dostali až na miesto. Začali sme prehliadkou mesta a navštívili sme banícke múzeum v prírode. Nielen deťom, ale aj dospelým sa výlet veľmi páčil.

 

15. jún 2019 bol slávnostným dňom pre Miriam Čonkovú a Petra Thuranského. V tento deň si povedali svoje ÁNO a spojili svoje životy svadobným zväzkom. 

Všetko, čo manželstvo životu má dať, o chvíľu budete spolu spoznávať. V dobrom i zlom skúste spolu žiť, nedajte si vašu lásku nikdy pokaziť. Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom, hlavne veľa Božieho požehnania.
 

V nedeľu 23.6.2019 sme mali príležitosť poďakovať bratovi kazateľovi Tomášovi Kohútovi a jeho rodinke za 14 rokov služby v našom zbore. Na jednej strane sme cítili obrovskú vďačnosť za všetko, čo sme za toto obdobie mohli od nich prijať, na druhej strane sme cítili smútok z toho, že táto služba u nás končí. 

Brat Pavol Šinko prečítal verš zo Židom 6,10: "Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči Jeho menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte posluhujete." Vo svojom príhovore vyjadril vďačnosť za prácu a lásku, ktorú v našom zbore a meste rodina Kohútová dokazovala a tiež vyzdvihol to, že nie len posluhovali, ale naďalej posluhujú svätým. Želáme celej rodinke Božie vedenie do ďalších rokov ich života a prajeme im hojnosť Božieho požehnania.
Aj keď služba v zbore končí, naďalej ostanú v našich srdciach a v našich modlitbách.
 

Deň matiek 12.5.2019

Druhú májovú nedeľu si s vďačnosťou a láskou pravidelne pripomíname Deň matiek. Deti a mládež si pripravila program pre mamičky, kde vyjadrovali, za čo sú vďační svojim matkám.

 

Úvod ku modlitbám: brat Daniel Erlich – Efežanom 2,4-10

Kázeň: brat kazateľ Michal Šinko – Efežanom 6,10-15

Témou na zamyslenie bol duchovný boj a naša pripravenosť v ňom obstáť. V duchovnom boji musíme mať duchovnú výzbroj. Bližšie sme sa venovali „opasku pravdy“, „pancieru spravodlivosti“ a „obuvi pohotovosti evanjelia pokoja“.