Novinky

Poslednú marcovú nedeľu(31. 3. 2019) sme mali krásnu príležitosť – prinášanie Efraima Berkyho, synčeka Tamarky a Miška.

Br. kazateľ sa prihovoril ku rodičom, ako aj všetkým poslucháčom a hovoril o rodičovstve. O tom, čo znamená rodičovstvo a starostlivosť o dieťa, ak máme jedno alebo dve, prípadne viac detí. Ale náš nebeský Otec sa stará o svoje deti, ktoré všetky miluje, pozná po mene a má plány pre nás všetkých. Po príhovore spolu s rodičmi a spoločenstvom vyprosil požehnanie pre Efraimka.

Kázeň: I. Korinťanom 1,26-31 verš

 • V Biblii je veľa miest, kde Pán si používa slabých (Noemi, Anna, Gideon, Izraelský národ, Jozef a Mária, učeníci)

 • Tam, kde my už nič nedokážeme, tam sa On oslávi

 • Myslíme na tieto slová aj vtedy, keď niekto iný je ponižovaný a opovrhovaný? Ako sa na takého človeka pozeráme? Nepozeráme sa na neho zhora, ako všetci ostatní?

 • Pán nás chce naučiť, že Božia prítomnosť sa zjavuje aj v chatrčiach, na miestach, kde by sme to nečakali, nie len prostredníctvom veľkých prorokov a vo veľkých chrámoch

 • Koľkokrát si vyberáme to, čo dobre vyzerá, čo dobre znie a nie to, čo si chce Boh použiť

 • Boh si vyberá toho, koho On chce, Boh si chce použiť neurodzené

 • Častokrát nám Boh dáva pred oči svoju slávu a my ju nevidíme

 • Modlime sa, aby nám Boh otváral oči, aby sme videli to, čo nám Boh chce ukázať.

 

Návšteva brata kazateľa Zoliho Kakaša a mládeže z Komárna

V nedeľu 24.3.2019 sme mali v zbore vzácnu návštevu z Komárna. Brat kazateľ nám poslúžil slovom a mládež strávila spolu s našou mládežou čas už od soboty. V nedeľu nám poslúžili piesňami.

Služba slovom: text Efežanom 6,10-13 „Božia výzbroj“

 • Aký má Boh úmysel, čo chce Pán?

 • Všetci tí, ktorí príjmu Krista sa stanú „novými“, bez ohľadu na to, či sú to Židia alebo pohania – jednota v tele

 • Žiť nový život, život hodný povolania, preukazovať jednotu v rozličnosti služieb

 • Odložiť hriech a nečistotu, aplikovať svätosť, podriaďovať sa jeden druhému, potom v rodine nastáva harmónia, pokoj

 • Jednota, pestrosť, súzvuk, čistota – krásny cieľ, ktorý by sme mohli dosiahnuť

 • Pavel hovorí o tvrdej realite tohto sveta

 • Boh urobil všetko, aby zbúral priehradný múr, ale mocnosti zla chcú znovu vybudovať ten múr, mocnosti zla zasievajú medzi nás semienka zla a hriechu

 • 10. Verš – „posilňujte sa v Pánovi a v Jeho moci“ – spája sa tu naša ochota ísť s tým, že Boh nám dáva ku tomuto všetko

 • Oblečte si výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať útokom diabla

 • Povzbudiť k otvorenosti , ísť cestou pravdy aj keď príde niečo ťažké, nedať sa pohltiť zlým a stáť v pravde evanjelia

 • Jednotní v rôznorodosti, žijúci v harmónii a pravde, ľudia ktorí sú závislí od Pána Boha.

 

Návšteva Vlada Boška  3.2.2019

Večera Pánova:

 1. Pán Ježiš zomrel za naše hriechy, sme zmierení s Bohom v Kristovi
 2. Večera Pánova je predobraz toho, čo sa udeje po vzkriesení v nebi – hostina s Bohom
 3. V Kristovi tvoríme jednu rodinu

Kázeň: Efežanom 5, 1-20

 • napodobňujte Boha a žite v láske, učiť sa od neho
 • až keď sme premenení, môžeme slúžiť
 • milujte sa navzájom, ako Kristus miloval vás
 • oblasti, v ktorých môžeme upadať do hriechu: sexualita, jazyk, peniaze
 • peniaze sú nám zverené, sme správcami, duchovný život sa nemeria bohatstvom
 • sloboda od peňazí
 • dávanie núdznym – varovanie pred lakomstvom
 • verš 5: ani jeden smilník, nečistý, lakomec, modloslužobník nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom
 • Boh odpúšťa hriech, ale netoleruje ho
 • milosť znamená odpustenie hriechu a sila k novému životu
 • verš 13 a 14: cesta otvorenosti, pokánia, úprimnosti a pravdivosti – vynášanie vecí na svetlo
 • „prebuď sa kto spíš“ – spánok kresťana je smrť, prebudenie je vstanie z duchovnej smrti
 • byť činiteľmi slova, nie len poslucháčmi
 • aby sa viera stala vierou žitou.
 • hľadanie Božej vôle – porozumenie Božej vôli vyžaduje hľadanie, skúmanie, Božiu múdrosť
 • plnosť Ducha – za plnosť Ducha sa potrebujeme modliť, potrebujeme prosiť o plnosť Ducha Svätého
 • potrebujeme v živote vytvoriť priestor pre Ducha Svätého
 • dobrorečenie – vďaka a chvála
 • spievajte pieseň srdca Pánovi – prejav radosti – mala by to byť bežná skúsenosť nášho života

 

Otázky:

 1. Čo toto slovo hovorí konkrétne do môjho života?
 2. Čo s tým mám urobiť?

 

 

 

 

Prinášanie Lilien Joy Johnson

10.02. 2019

Druhú februárovú nedeľu sme mali slávnostnú udalosť, kedy sme sa mohli modliť za požehnanie malej Lilien. V úvode bohoslužieb naše deti zaspievali piesne a zarecitovali básničky.

Príhovor: br. kazateľ Michal Šinko  - Marek 10,13-16

 • narodenie dieťaťa je jedno z najradostnejších udalostí v živote človeka
 • v prečítanom texte môžeme vidieť dve skupiny ľudí, ktorí sú s Ježišom
 1. sú to rodičia, ktorí túžia po tom, aby sa Ježiš dotkol ich detí a aby ich zobral na svoje ruky a požehnal ich
 • mali by sme ukazovať našim deťom, že je dobré byť s Ježišom a prinášať ho ku Ježišovi
 • vychovávať ho tak, aby chcelo byť s Ježišom
 1. ďalšia skupina ľudí boli tí, ktorí im v tom chceli zabrániť
 • ako cirkev sa podieľame na tom – môžeme byť pomocníkom alebo prekážkou rodičom, ktorí vedú deti ku Kristovi
 • ako vidia deti Krista v mojom živote, akým príklad im dávame?
 • prinášanie dieťaťa nie je krst, ale odovzdávanie dieťatka Kristovi s dôverou, že On sa o naše dieťa postará
 • verš, ktorý vybrali rodičia pre Lily je zo Žalmu 139,14

Noah Johnson

 • aké veci zanechávame pre svoje deti?
 • niektoré dostávajú od nás niečo fyzické (napr. výzor, podobnosť s nami), alebo časť osobnosti, hodnoty
 • čo sú tie najdôležitejšie veci, ktoré by sme chceli zanechať pre svoje deti?
 • podľa internetu je to vzdelanie, učiť deti úprimnosti, usilovne pracovať, empatii, učiť ich ako milovať, dávať im dostatok času
 • podľa mňa je najdôležitejšie to, čo sa píše v 1.Kor. 15,3: „predovšetkým som vám odovzdal to, čo som prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy, pol pochovaný a na tretí deň bol vzkriesený“
 • to, čo by som ja chcel dať svojim deťom je to, aby mali slobodu v živote teraz a aj neskôr
 • Boh dodržuje svoje sľuby
 • Ježiš je živý Boh a môžeme mať živý vzťah s ním
 • len z milosti Božej som, kto som. Boh ma premieňa na svoj obraz.
 • Je dôležité, aby naše deti vedeli, že ich milujeme, ale tiež aby vedeli, že ich miluje Boh. Aby vedeli, že sú súčasťou pozemskej rodiny, ale aj tej Božej rodiny.

Odkaz na ďalšie fotky: galéria

ALIANČNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ

Jednota v Rozmanitosti

17.-13. Január 2019

 

DEŇ 1 – JEDNOTA V LÁSKE

    K nášmu prekvapeniu apoštol Pavol vyzýva efezských kresťanov, aby si navzájom pomáhali v láske (Ef 4: 2). Láska nie je len pocit, nie je egocentrický, nie je podmienený. C.S. Lewis povedal: "Láska nie je láskyplný pocit, ale trvalé želanie pre konečné dobro lásky, pokiaľ sa dá získať."
Ale Pavol vyzýva efezských veriacich, aby nasledovali pravdu v láske (Ef 4:15). Takže sa nesnaží vyčleniť alebo relativizovať jasné doktríny alebo etické definície. A ak nazývam "láskou" moje váhanie byť pravdivý a úprimný voči osobe, ktorá je v hriechu, dokazujem, že v skutočnosti môžem "milovať" svoje vlastné pocity viac ako skutočné záujmy človeka.

DEŇ 2 – JEDNOTA V DUCHU

    V zbore v Korinte sa dialo niečo zvláštne: bol bohatý na poznanie a duchovné dary, avšak jeho členovia sa postupne vzdialili od seba, v smutnom procese rozdelenia. Výsledkom bolo vytvorenie štyroch rôznych skupín okolo štyroch vodcov (1 Kor 1: 4-17). Všetci veriaci sú súčasťou tela Kristovho a pod Jeho vedením. V tomto tele sú všetci členovia cenní, nezávisle od ich národnosti, ich spoločenského postavenia alebo duchovných darov, a všetci sa stávajú jeho súčasťou tým istým spôsobom: prostredníctvom obnovy Duchom Svätým. Zohráva kľúčovú úlohu v celom tele, pretože On je ten, ktorý rozdeľuje dary a má na srdci ich spoluprácu. Od nás sa teda očakáva, že budeme spolupracovať s Duchom, "piť" od neho (1Korintským 12: 4-31). Toto bol problém ktorý mali Korinťania...

 

DEŇ 3 – JEDNOTA VO VIERE (VYZNANÍ)

    Efežanom 4 sa zaoberá jednotou Ježišových nasledovníkov. Jedným z aspektov tejto jednoty je viera. Ale čo je táto jedna viera? Myslím, že autorovo zameranie vo verši 13 nám dáva predstavu: "až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista." Skutočná jednota vo viere je v osobe Ježiša. Jednota viery je v Bohu, ktorému sme verili. Môže existovať veľa dôležitých doktrín, ale myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že keď sa stretneme v Ježišovi, všetci sme schopní byť jednotní. Keď sa stretneme v Bohu, ktorý sa stal človekom, aby s nami komunikovali (až do tej miery, že zveril svoje zjavenie knihe napísanej ľuďmi - Biblia), môžeme akceptovať výzvu, aby sme boli jednotní. Ak sa Boh stal jedným z nás, môžeme byť jednotní aj my s inými ľuďmi.

 

DEŇ 4 – JEDNOTA V KRSTE

    Apoštol hovorí o krste ako o verejnom vyznaní "jednej viery" a "jedného Pána", to znamená zasvätenie veriaceho Kristu, ako aj zasvätenie v Jeho telo (Cirkev). Krst, ktorý sme všetci jedného dňa dostali, vyhlasujúc rovnakú vieru v toho istého Pána, nás všetkých postaví na rovnakú úroveň. V tomto nie je žiadny rozdiel medzi Židom a Grékom, alebo otrokom a slobodným, alebo mužom a ženou (Gal 3: 26-28). To však neznamená, že v ničom inom už nie sme iní, muži a ženy z rôznych kultúr (často z tej istej kultúry) sa naďalej navzájom odlišujú. Tieto rozdiely však nerušia skutočnosť, že sme všetci rovnako zachránení milosťou, a to prostredníctvom tej istej viery v tom istom Pánovi - fakte, ktorý sme prišli vyznať v tom istom symbole krstu.

 

DEŇ 5 – JEDNOTA V TELE

    V 1. Korinťanom 12: 12-31 to Pavol popisuje veľmi ilustratívne: všetci sme rozdielni, ale všetci sme členmi toho istého tela. Všetci máme odlišné črty a plníme rôzne funkcie, ale my sme jedno v Kristu. Boh je nádherný tvorca a nám dal jedinečnú individualitu, ktorú dopĺňajú aj ostatní. Teda všetci sme potrební, aby Jeho telo správne fungovalo a jeho práca sa konala (Rim 12: 3-5). Pavol hovorí, že sa potrebujeme navzájom, či už sme nohy, ruky, uši alebo oči. A my všetci spolupôsobíme tým, že sme spojení s hlavou, ktorou je Kristus, ktorý nás zjednocuje a vedie (Kol.2, 19, Ef 4, 15-16). Budujme sa navzájom a pomáhajme si (Ef 4:16).

 

DEŇ 6 – JEDNOTA V MISII

    V Ef 4: 1 a 4 čítame o povolaní alebo misii, k čomu sme boli povolaní, v jednote s tými, ktorí majú rovnakú nádej. To znamená, že všetci veriaci majú službu zmierenia, ktorou ako veľvyslanci v Kristovom mene máme prosiť: zmierte sa s Bohom (2 Kor 5,18-20).

    Aby sme mohli splniť akúkoľvek spoločnú misiu, musí existovať tím ľudí pracujúcich v jednote, poriadku a koordinácii, aby všetko fungovalo. My kresťania často kazíme jednotu, pretože sme neprijali rozmanitosť, ktorá existuje medzi nami. Nie sme nevyhnutní na to, aby sme naplnili Božie poslanie, ale máme privilégium a príkaz byť jeho súčasťou. V Jánovi 17:18 Ježiš hovorí: "Ako si ma poslal do sveta, tak som ich tiež poslal do sveta". Táto misia je povinná, je transcendentálna a je spoločná pre Boží ľud. Je potrebné osloviť stratených. A diabol sa vždy pokúša zničiť jednotu, po ktorej Ježiš túži. Veriaci majú byť jednotní, ako je On s Otcom (Ján 17,21).

 

DEŇ 7 – JEDNOTA VO VÍZII

Po prvé (v.1-2) sa musí naša vízia zamerať na naše srdce, na spôsob akí by sme mali byť. Pavol nás nalieha, aby sme sa starali o našu povahu vo vzťahu k nášmu spoločenstvu ako telu: pokora, jemnosť, trpezlivosť a strpenie.

Po druhé (v. 7-16), naša vízia sa musí zamerať na naše ruky, na spôsob akým by sme mali konať. Pavol nás vyzýva, aby sme využili dary, ktoré nám boli dané. Povolanie v Kristovi vedie k činnosti v službe a budovaniu tela, aby dosiahlo celú mieru plnosti Krista (v.13).

A po tretie (v.17-29), naša vízia sa musí zamerať na našu myseľ, na spôsob akým by sme mali myslieť. Pavol trvá na tom, že musíme žiť učením, ktoré sme dostali; ovocie vidieť v obnovenej mysli a tiež v našom novom ja, ktoré sa odráža do zmeneného správania.

 

DEŇ 8 – JEDNOTA V KRISTU

 “Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa; aby všetci boli jedno, ako Ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma Ty poslal.” Ján 17: 20, 21

    Toto je najsilnejšia modlitba Učiteľa, ktorá nám odhaľuje najintímnejšiu časť Jeho srdca. Bol obetným baránkom na oltári a vo svojich posledných chvíľach Spasiteľ nielen želá spásu svojmu ľudu, ale sa uchádza o jednotu tých zachránených, aby boli spasení, mohli byť zjednotení.
Jednota bola v čase takého utrpenia taká blízko k srdcu Spasiteľa, že by sme to mali považovať za niečo neoceniteľné. Jednota nie je automatická, musíme na nej pracovať a nie je ľahké ju dosiahnuť. Dosiahnutie jednoty si vyžaduje úmyselnosť, úsilie a zrelosť.
Musíme budovať jednotu založenú na láske, ktorú Pán Ježiš žiada, aby sme navzájom spolupracovali a robili to, čo je v našich silách, aby sme milovali iných, ako nás Ježiš miloval. Kristus sa modlí za jednotu svojej Cirkvi, aby všetci svätí boli vedení k jednote života v Ňom. Nech sa stane!  Amen.