Novinky

V nedeľu 23.6.2019 sme mali príležitosť poďakovať bratovi kazateľovi Tomášovi Kohútovi a jeho rodinke za 14 rokov služby v našom zbore. Na jednej strane sme cítili obrovskú vďačnosť za všetko, čo sme za toto obdobie mohli od nich prijať, na druhej strane sme cítili smútok z toho, že táto služba u nás končí. 

Brat Pavol Šinko prečítal verš zo Židom 6,10: "Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči Jeho menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte posluhujete." Vo svojom príhovore vyjadril vďačnosť za prácu a lásku, ktorú v našom zbore a meste rodina Kohútová dokazovala a tiež vyzdvihol to, že nie len posluhovali, ale naďalej posluhujú svätým. Želáme celej rodinke Božie vedenie do ďalších rokov ich života a prajeme im hojnosť Božieho požehnania.
Aj keď služba v zbore končí, naďalej ostanú v našich srdciach a v našich modlitbách.
 

15. jún 2019 bol slávnostným dňom pre Miriam Čonkovú a Petra Thuranského. V tento deň si povedali svoje ÁNO a spojili svoje životy svadobným zväzkom. 

Všetko, čo manželstvo životu má dať, o chvíľu budete spolu spoznávať. V dobrom i zlom skúste spolu žiť, nedajte si vašu lásku nikdy pokaziť. Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom, hlavne veľa Božieho požehnania.
 

Návšteva brata kazateľa Pavle Cekova   5.5.2019

    Prvú májovú nedeľu sme si pripomínali misiu. Slovom nám poslúžil brat kazateľ Pavle Cekov. Pripomenul nám príbeh z Marka 5,21-43 – príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry. Poukázal na dôležitosť prímluvnej modlitby. Príbeh vzkriesenia Jairovej dcéry nie je len príbehom o zázraku, ktorý učinil Ježiš, ale tento príbeh nás predovšetkým vyučuje o modlitbe. Človek v kríze hľadá Boha, láska má veľkú moc, modlitba má veľkú moc. Vzťah Jaira a jeho dcéry je obrazom vzťahu medzi Bohom a človekom. Hriech rozbil tento vzťah a človek vo vlastnej sile nie je schopný tento vzťah napraviť. Duchovná smrť navždy oddelí hriešneho človeka od Boha. Ježišova dobrota a milosť nemajú hraníc, ak hriešnik prosí o odpustenie, On sa rýchlo zmiluje. Ježiš kráčal s Jairom a chce ísť aj s nami v našich krízach. Ježiš v čase krízy posilňuje našu vieru – do príbehu vstupuje žena, 12 rokov trpiaca krvotokom. Ježiš chce posilňovať aj našu vieru. Ježišov príkaz má autoritu, vzkriesil dievčatko. Život má väčšiu moc ako smrť, svetlo má väčšiu moc ako tma. Raz budeme aj my vzkriesení. Ježiš má moc zmeniť náš život, odpustiť hriechy a dať pokoj, naplniť náš život.

Deň matiek 12.5.2019

Druhú májovú nedeľu si s vďačnosťou a láskou pravidelne pripomíname Deň matiek. Deti a mládež si pripravila program pre mamičky, kde vyjadrovali, za čo sú vďační svojim matkám.

 

Úvod ku modlitbám: brat Daniel Erlich – Efežanom 2,4-10

Kázeň: brat kazateľ Michal Šinko – Efežanom 6,10-15

Témou na zamyslenie bol duchovný boj a naša pripravenosť v ňom obstáť. V duchovnom boji musíme mať duchovnú výzbroj. Bližšie sme sa venovali „opasku pravdy“, „pancieru spravodlivosti“ a „obuvi pohotovosti evanjelia pokoja“.

 

Na veľkonočný pondelok sme mali príležitosť byť opäť spolu v Panických Dravciach, kde sme strávili čas pri rozhovoroch, jedle a hrách. Počasie nám vyšlo a tak sme mohli zažiť krásny čas pri budovaní spoločenstva.