Vyznanie viery

Apoštolské vyznanie viery

I.    
1.   Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
II.    
2.   i v Ježiša Krista, Jeho jednorodeného Syna, nášho Pána,
3.   ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,
4.   trpel pod Pontským Pilátom, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
5.   Zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
6.   vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
7.   Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
III.    
8.   Verím v Ducha Svätého,
9.   v svätú cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých,
10.   v odpustenie hriechov,
11.   vo vzkriesenie tela
12.   a v život večný. Amen.